Thành tích và giải thưởng Kangaroo đạt được
 • Bằng khen thủ tướng
 • 1 -Cup vang top 100
 • 2 - Sao vàng 2013 - top 100
 • 3 - Doanh nhan tre xuat xac Asean - China 2015
 • 3b - DN phat trien ben vung
 • 4a- Top 100 Asean
 • 4b - Top 100 Asean (2)
 • 5 - Doanh nhan Unesco 2
 • 6 - DN unesco
 • 7 - top 10 2012
 • 7b -Top 10 2013
 • 8b - Doanh nhan Asean
 • 8c - Doanh nhan tieu bieu VCCI
 • 8d - Top 20 doanh nhan
 • 8e - Doanh nhan Sao do
 • 9 - Bang khen bo cong thuong
 • 9a - Bang Kehn Bo cong thuong
 • 10- Bang khen UBND
 • 12 - Chung nhan dong gop tich cuc phong trao khoi nghiep
 • 13 - Bang Khen UBTW HLHTN VN
 • 15 - Bang vang luu danh
 • 16 - Bang khen UBTW Hoi DNT VN
 • 17 - Bang khen UBND TP
Document
Chat ngay qua Messenger Chat ngay qua Zalo

//browserHeight){this.yPos=-50}};function setTranslate3DTransform(a,c,b){var d="translate3d("+c+"px, "+b+"px, 0)";a.style[transformProperty]=d}function generateSnowflakes(){var b=document.querySelector(".snowflake");var h=b.parentNode;browserWidth=document.documentElement.clientWidth;browserHeight=document.documentElement.clientHeight;for(var d=0;d //]]>